Powrót do działań Zaznacz interesujące Cię działania
Skuteczne dotacje
Wprowadzeniedo góry strony

Projekt był adresowany do samorządów lokalnych, koordynowany przez Eko Ideę, a finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego i był realizowany w okresie od IV.2006 do XI.2006.

Gminy nie poniosły żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

W projekcie wzięło udział około 35 gmin i starostw powiatowych z Dolnego Śląska o zróżnicowanej populacji.

Zakres tematyczny projektu był skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju, to jest na działaniach społecznych (równouprawnienie, tolerancja, animacja środowisk lokalnych), kulturowych (zróżnicowanie kulturowe), ekologicznych (ograniczanie niekorzystnych dla środowiska naturalnego zachowań).

Zadaniem projektu "Skuteczne Dotacje" było zebranie i uporządkowanie informacji dotyczących współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku.

Taka baza wyjściowa stała się podstawą do wykoncypowania lepszych rozwiązań, jeśli chodzi o kwestię zarządzania konkursami adresowanymi do organizacji pozarządowych, ogłaszanymi zgodnie z Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie. p>Celem końcowym była poprawa efektywności zarządzania adresowanymi do organizacji pozarządowych konkursami

Cel został osiągnięty na drodze analizy: istniejących praktyk związanych z ogłaszaniem konkursów, oceny oczekiwań płynących ze strony organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń między gminami.

Po zapoznaniu się z praktykami stosowanymi przez gminy głównie w formie bezpośrednich rozmów z przedstawicielami wydziałów odpowiedzialnych za poszczególne konkursy było możliwe wypracowanie porównawczych analiz dotyczących szeroko pojętej strategii samorządów oraz mechanizmów działających w zakresie przydzielania dotacji.
Przebieg Kampaniido góry strony

Realizacja projektów odbywała się na następujących etapach:

1.Zebranie danych przez przedstawiciela Eko Idei dotyczących organizowanych przez samorządy konkursów. Zbieranie danych polegało na rozmowie z przedstawicielami wydziałów odpowiedzialnych za poszczególne konkursy oraz na zapoznaniu się z materiałami konkursowymi.

2.Zorganizowaniu zebrania z przedstawicielami wydziałów odpowiedzialnych za konkursy w celu przedyskutowania strategii samorządu dotyczącej zarządzania dotacjami dla organizacji pozarządowych. Sposobu ewaluacji skuteczności projektów.

3.Dokonanie przez Eko Ideę analiz porównawczych danych otrzymanych w poszczególnych samorządach i rozesłanie wyników tych porównań do gmin i starostw powiatowych biorących udział w projekcie.

4.Zorganizowanie konferencji w Urzędzie Marszałkowskim poświęconej zarządzaniu dotacjami na przykładzie doświadczeń gmin biorących udział w projekcie. Konferencja ma służyć wymianie doświadczeń między gminami i opracowaniu rozwiązań modelowych.

5.Opublikowanie wyników przedstawiających główne problemy, dobre praktyki, sposoby rozwiązywania problemów.

6.Ewaluacja projektu “Efektywne dotacje”. Partnerzy projektu ocenią przydatność zrealizowanych wspólnie działań. Wskazują mocne i słabe punkty założeń projektu i sposobu jego realizacji.

Fundacja im. Stefana Batorego