Powrót do działań Zaznacz interesujące Cię działania
Konkurs- Regulamin
Opis Kampaniido góry strony

Termin nadsyłania prac, zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji prac plastycznych, trwa do

15 maja.

Aby stworzyć historyjkę w wersji elektronicznej, zapraszamy do skorzystania z gry "Komiksowe układanki" dostępnej na www.aktywnemiasta.pl/komiksy

Regulamin Konkursu w ramach kampanii “Magiczne pudełko - pakiet edukacyjny dla dzieci w wieku 5-9 lat i ich rodzin”

§ 1

Organizatorem konkursu w ramach kampanii “Magiczne pudełko”, zwanego dalej konkursem, jest Stowarzyszenie Eko Idea, zwane dalej Organizatorem. Konkurs stanowi część projektu “Magiczne pudełko - pakiet do edukacji dla zrównoważonego rozwoju dla dzieci w wieku 5-9 lat i ich rodziców” zwanego dalej projektem.

§ 2

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom w wieku 5-9 wykorzystanie swojej kreatywności, pomysłowości, poczucia humoru i wiedzy, by utworzyć komiks edukacyjny.

§ 3

Temat konkursu: utworzenie komiksu edukacyjnego, który zachęca rówieśników i dorosłych do zmiany zachowań na te zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, na podstawie zagadnień zaprezentowanych w Magicznym pudełku oraz grze elektronicznej "Komiksowe układanki".

§ 4

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

§ 5

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Eko Idea, ul. Kuźnicza 49-55, 50- 137 Wrocław oraz na stronie internetowej www.aktywnemiasta.pl- zakładka “Magiczne pudełko”. Osobą do kontaktu jest pani Justyna Jędrzejewska, tel. 71/375 28 26.

§ 6

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 5-9 lat, które zapoznały się, podczas projektu lub samodzielnie - przez stronę www projektu, z “Magicznym pudełkiem” i grą “Komiksowe układanki”: - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych oraz - dzieci uczęszczające do przedszkoli - z pomocą rodziców i nauczycieli.

W konkursie nie mogą brać udziału dzieci członków Stowarzyszenia Eko Idea oraz dzieci członków Komisji Konkursowej.

§ 7

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy konkursu wykonują do 3 prac w jednej z dwóch technik:

1. w formie elektronicznej - z wykorzystaniem gry edukacyjnej “Komiksowe układanki”, która będzie umieszczona na stronie www.aktywnemiasta.pl/komiksy

2. wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, itp.).

Do każdej pracy należy dołączyć imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres domowy lub szkoły/przedszkola i telefon kontaktowy. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w wydawnictwach i na stronie internetowej Stowarzyszenia Eko Idea, w celu promowania tematyki zrównoważonego rozwoju.

§ 8

Termin i warunki dostarczenia prac

Prace należy przesłać:

-w przypadku prac wykonanych dzięki grze elektronicznej "Komiksowe układanki" (§ 7, pkt 1)- TYLKO za pomocą opcji "Wyślij" w grze "Komiksowe układanki"(symbol koperty);

- w przypadku prac wykonanych technikami plastycznymi (§ 7, pkt 2)- pocztą na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem “Konkurs - Komiks” na adres: Stowarzyszenie Eko Idea, ul. Kuźnicza 49- 55, 50- 137 Wrocław.

Prace w formie plików (wykonane dzięki grze "Komiksowe układanki"), przesyłane jako załącznik do maili- nie będą oceniane.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

§ 9

Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.

Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji wchodzą członkowie Stowarzyszenia Eko Idea oraz wybranych ośrodków doskonalenia nauczycieli biorących udział w projekcie. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze 15 zwycięskich prac w 2 kategoriach:

- prace wykonane przez przedszkolaków,

- prace wykonane przez uczniów klas 1-3.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie oraz pisemnie.

Nagrodami w konkursie jest 15 nagród rzeczowych.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

Warunkiem ostatecznego przyznania nagród jest przedstawienie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.

Nagrody zostaną wręczone w czerwcu 2008r.

Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w stosownym czasie.

Kryteriami oceny będą:

- trafność doboru tematu pracy,

- kreatywność, pomysłowość,

- poczucie humoru,

- wiedza.

§ 10

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.