Powrót do działań Zaznacz interesujące Cię działania
Konferencja "Skuteczne dotacje"
Wprowadzeniedo góry strony

KONFERENCJA "Skuteczene dotacje" objęta HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA, była poświęcona współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów dla organizacji pozarządowych.

Na konferencję zaproszone zostały władze miast, gmin i powiatów oraz przedstawiciele urzędów, odpowiedzialni za rozporządzanie dotacjami i za kontakty z organizacjami pozarządowymi.


> Cele > Metoda > Opis kampanii > Program > Partnerzy > Prezentacje > Modele > Dobre praktyki > Złe praktyki > Kontrowersje > Ustawa > Ewaluacja > Linki > Sponsorzy

Wymiana doświadczeń między uczestnikami konferencji, która pozwoli na udoskonalenie standardów dotyczących wykorzystania środków przeznaczonych na konkursy.

Pierwszą część konferencji stanowiły prezentacje multimedialne reprezentantów samorządów lokalnych dotyczacych istniejących rozwiązań w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowym.

Drugą część spotkania wypełniły warsztaty interaktywne, majace na celu rozwiązaywanie konkretnych często kontrowersyjnych przypadków zaistniałych we współpracy na lini: organizacje pozarządowe-samorząd.

Opis Kampaniido góry strony
KONFERENCJA odbyła się w w budynku, w którym na niższych piętrach mieści się przychodnia, w sali 508 (V piętro) przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu .

PATRONAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

9.30 - 9.45 – Otwarcie konferencji przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Pana Andrzeja Łosia.

9.45 – 10.00 – Kluczowe problemy związane z działaniem Ustawy o Pożytku Publicznym - Artur Gluziński, Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

10.00 -10.30 - Informacja o projekcie “Skuteczne dotacje” - Stowarzyszenie Eko Idea.

10.30 -12.00 - Prezentacje dotyczące modelowych rozwiązań w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi:

- Zintegrowanie z polityką społeczną gminy – Łucja Mycek-Wojciukiewicz, Kierownik Gminnego Centrum Informacji, UM Oława,

- Gminny koordynator odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi - Krzysztof Kostrzanowski, Krzysztof Kostrzanowski, Dyrektor Wydziału Kultury i Nauki,UM Legnica,

- Rada Pożytku Publicznego sposób na podniesienie jakości współpracy z organizacjami – Stanisław Bartoszewicz, Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Starosto Powiatowe w Wałbrzychu,

- Przejrzystość – Ryszard Skrzypiec, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

- Międzysektorowa współpraca / otwartość na potrzeby środowiska lokalnego – Halina Pankanin, Z-ca Prezydenta Miasta, UM Wałbrzych,

- Otwartość na innowacje – Beata Bernacka, Kierownik Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, UM Wrocław,

- Korzystanie z zasobów organizacji w pracy jednostki samorządowej – Piotr Furtak, Prezes Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7.

12.00 – 12.30 - “Aktywne miasta” jako sposób na aktywizację społecznej przedsiębiorczości - Stowarzyszenie Eko Idea.

12.30-13.00 – Przerwa na poczęstunek.

13.00 – 14.30 – Warsztaty służące ocenie i rozwiązywaniu kontrowersyjnych praktyk:

Unikanie oceniania projektów. Podejmowanie decyzji bezpośrednio przez burmistrza. Brak jasnej polityki dotyczącej wspieranych obszarów aktywności. Wspieranie wyłącznie sportu. Stereotypowość form pomocy. Niejednolitość standardów w różnych wydziałach urzędu miasta. Brak wykwalifikowanej kadry. Łączenie funkcji samorządowych i pozarządowych. Kolizja interesów jednostek własnych gminy z potrzebami organizacji. Model centralistyczny a model pracy projektami, brak przejrzystości i standardów w zakresie nieformalnej edukacji ekologicznej.

14.30 - 15.00 – Posumowanie i ewaluacja konferencji.

1. Skuteczne dotacje

Jacek Schindler, Prezes Stowarzyszenia Eko Idea, Wrocław

2.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ,

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Artur Gluziński,Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

3.Zintegrowanie z polityką społeczną gminy

Łucja Mycek-Wojciukiewicz,Kierownik Gminnego Centrum Informacji, Um Oława

4. Gminny koordynator odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi

Krzysztof Kostrzanowski, Dyrektor Wydziału Kultury i Nauki, Um Legnica

5.
Rada Pożytku Publicznego

Stanisław Bartoszewicz, Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

6. Jak przejrzyście współpracować

Ryszard Skrzypiec, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Warszawa

7. Międzysektorowa współpraca: otwartość na potrzeby środowiska

Bogusława Czupryn , Główny Specjalista ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, UM Wałbrzych

8. Otwartość na innowacje

Beata Bernacka, Kierownik Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowyumi, UM Wrocław

9. Korzystanie z zasobów organizacji w pracy jednostki samorządowej

Piotr Furtak, Prezes zarządu Związku ZGPD 7

10. Aktywne Miasta

Jacek Schindler, Prezes Stowarzyszenia Eko Idea, Wrocław

Można wyróżnić dwa modele formułowania tematyki konkursowej, pomiędzy którymi znajduje się spektrum realnych praktyk. Model nastawiony na konkursy celowe i model nastawiony na konkursy otwarte.

Konkursy celowe:

tematyka konkursów jest precyzyjnie określana w materiałach konkursowych, a niejednokrotnie nawet określane jest konkretne miejsce i czas zadania. Konkursy są więc dedykowane określonym organizacjom. Jeśli wszystkie wnioski są, np, ze względów formalnych odrzucane, konkurs się powtarza.

Taki model zakłada bardzo dobrą znajomość organizacji pozarządowych. Sprawdza się on najczęściej w mniejszych miejscowościach. Z drugiej strony model jest dość sztywny: mało otwarty na konkurencję i innowacje (choć analiza wniosków przyjmowanych i odrzucanych wypada korzystnie).

Konkursy otwarte:

tematyka konkursów jest bardzo szeroka, tak, że mogą mieścić się w niej różnorodne działania społeczne. Tego typu konkursy przeważają na terenie Dolnego Śląska, są łatwiejszym sposobem na wpasowanie się w potrzeby organizacji pozarządowym w dużych miastach.

Model mieszany:

Ogłaszane konkursy są na ogół otwarte. Natomiast konkursy ogłaszane na wniosek organizacji mają ściślej określoną tematykę.
Dobre Praktykido góry strony

Podczas badań nad tematyką konkursów dla organizacji pozarządowych wyłoniły się pewne charakterystyczne elementy, które są nieodłączne dla budowania poprawnego modelu współpracy miedzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Niestety trzeba skonstatować, że poniższe rozwiązania rzadko towarzyszą sobie w poszczególnych gminach.

Gminny koordynator odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi

Obecność koordynatora mobilizuje wydziały urzędu do zwiększonej aktywności w zakresie ogłaszania konkursów dla organizacji pozarządowych. Monitorowanie potrzeb organizacji pozarządowych

Jest jednym z kluczowych wskaźników dotyczącym współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i zdolności do rozwiązywania wspólnie problemów społecznych.

Ocenianie wniosków

Okazuje sie, ze zdolność promowania dobrych wniosków a odrzucania złych nie jest wcale jakby sie mogło wydawać ogólnie przyjętą praktyką.

Jawność

Dokumentacja dotycząca przebiegu konkursów od dnia wejście w życie Ustawy o Pożytku

Mieszane zespoły konsultacyjne

Nie są jeszcze obligatoryjne i należą obecnie do rzadkości. Tam gdzie działają korzyści dla gminy i organizacji są ewidentne.

Zintegrowanie z polityką społeczną gminy

Spójność uchwał miasta dotyczących polityki społecznej miasta i dokumentów regulujących współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wspieranie organizacji pozarządowych jest integralnym elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jest to pozytywny przykład jasnego usytuowania priorytetów oraz wykorzystywanie

Otwartość na innowacje

Mechanizm wprowadzania innowacji w zakresie różnych tematyk konkursów. Zgłaszane jednorazowo przez organizacje inicjatywy są analizowane pod kątem możliwości stałego ogłaszania konkursów miejskich.

Złe Praktykido góry strony

Podczas analizy niestety ujawniły się także te mechanizmy, które nie ułatwiają prowadzenia przejrzystej polityki konkursowej wobec organizacji pozarządowych i które są często wynikiem nie wdrożenia pewnych schematów jako niezbędne, aby odejść od dotychczasowych praktyk. Należy mieć na uwadze, że Ustawa o pożytku Publiczny i o wolontariacie weszła w życie dopiero w 2004 roku.

Unikanie oceniania

Niektóre gminy prowadzą politykę oportunistyczną wobec organizacji. Dzielą ilość środków przeznaczonych na wspieranie projektów proporcjonalnie do składanych wniosków nie troszcząc się o ich ocenę merytoryczną. W ten prosty sposób samorządy unikają potencjalnych zarzutów, że... preferują jedne organizacje kosztem innych.

Ręczne sterowanie przez burmistrza

W niektórych gminach konkursy są zupełną fikcją. Ostateczną decyzję i tak bowiem podejmował burmistrz, a nie kompetentna komisja. O przyznaniu środków decydowała więc wizyta u burmistrza, a nie procedura konkursowa.

Ograniczanie się do wspierania sportu

W zdecydowanej większości gmin wspierane są wyłącznie inicjatywy sportowe lub ich udział w przyznawanych środkach dla organizacji pozarządowych przekracza 80%. Widać w tym brak wizji współpracy z organizacjami dla rozwiązywania istotnych problemów społecznych.

Stereotypowość form pomocy

Wspieranie rok po roku takich samych prostych i nie prowadzących do zmian w społeczności lokalnej inicjatyw jest problemem o zasięgu globalnym w Województwie Dolnośląskim. Może być świadectwem marazmu i braku profesjonalizmu zarówno urzędników, jak i organizacji.

Brak wykwalifikowanej kadry

W całym województwie spotkaliśmy małą liczbę osób, o których możemy powiedzieć że są profesjonalistami przygotowanymi i oddanymi współpracy samorządów z organizacjami. A i tak ich aktywność jest niejednokrotnie ograniczana oporami innych urzędników, z jakimi muszą współpracować. W większości gmin po prostu nie ma osób specjalizujących się we współpracy z organizacjami. Oczywiście problem wygląda inaczej w przypadku małych gmin, gdzie nie jest możliwe wygospodarowanie osobnego etatu, a inaczej w przypadku gmin większych. Dla jednych i drugich będziemy starali się przedstawić warianty rozwiązania tej elementarnej sprawy na konferencji. Mówiąc o kadrze nie można pomijać radnych. Opór stawiany inicjatywom pozarządowym na etapie uchwalania budżetu w wielu przypadkach okazuje się decydujący. Właściwie kwalifikacje urzędników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami i radnych decydujących o gminnych budżetach należy rozpatrywać łącznie. Są to osoby, które w procesach decyzyjnych bezpośrednio oddziałują na siebie.

Brak jednolitych standardów

Nie sposób nie odnotować olbrzymich dysproporcji pomiędzy poszczególnymi wydziałami dotyczących współpracy merytorycznej. Nawet w obrębie jednego miasta często na próżno można szukać jednolitego postępowania i podobnych kryteriów jeśli chodzi o interesujący nas temat. Wynika to często z nieskoordynowanej polityki konkursowej wobec organizacji bądź jej brakiem.

Kontrowersjedo góry strony

- Łączenie funkcji samorządowych i pozarządowych

Wątpliwości nasze budzą przypadki łączenia funkcji pozarządowych i samorządowych.

- Kolizja interesów jednostek własnych gminy z potrzebami organizacji

Wiele zadań jest realizowanych równocześnie przez jednostki własne gminy i organizacje pozarządowe. Jest to najzupełniej zrozumiałe. Dotyczy to np. projektów kulturalnych realizowanych zarówno np. przez domy kultury, jak i organizacje. Zazwyczaj nie ma problemu z takim sąsiedztwem, są jednak sytuacje, w których dochodzi do ewidentnych kolizji interesów.

- Zdarza się nierzadko, że szkoły są dopuszczane do konkursów dla organizacji pozarządowych i ich wnioski rozpatruje się wraz z innymi. (Szkoły nie tylko nie są organizacjami ale nawet nie posiadają osobowości prawnej).

- Osobną kwestię stanowią praktyki ogłaszania bądź nieogłaszania pul środków przeznaczanych na konkursy. Zdarza się, że nie ogłasza się wysokości środków i tłumaczy się to unikaniem dopasowywania budżetów do zatwierdzonych kwot, a nie spodziewanych wydatków.

Działanie Ustawy o Pożytku Publicznym

Stan prawny, a w szczególności przestrzeganie przez gminy Ustawy o Pożytku Publicznym w trakcie przeprowadzania konkursów nie był w centrum naszego zainteresowania. Jednak podczas prowadzenia badań spotkaliśmy się z potrzebą wyjaśnienia prawnych niejasności. Dlatego też podczas konferencji będzie możliwość, aby osoba z Ministerstwa Polityki Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego odpowiedziała na sporne sprawy. To co wymagałoby poprawy to:

-Podjęcie działań na rzecz znowelizowania ustawy pod kątem zróżnicowania wymagań dla organizacji pozarządowych w zależności od wysokości kwoty, o jaką się ubiegają. (W szczególności przy kwotach kilkuset złotowych ogłaszanie konkursów i przechodzenie przez organizację nie ma sensu i wytwarza praktyki pozorne i fikcyjne.)

– Podobnie nie możemy oczekiwać, że podobne standardy będą obowiązywały w gminach małych, do ok. 25 tys. mieszkańców oraz gminach średnich i dużych. Należałoby zachęcać małe gminy do wspólnego zarządzania współpracą z organizacjami pozarządowymi.

WARSZTATY

------------------------------------------

Otwórz plik w formacie PDF

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw 3

Zestaw 4

Honorowy patronat Marszałka Województwa Dolnośląskiego.