Powrót do działań Zaznacz interesujące Cię działania
Reklama i wyobraźnia- REKLAMAcje
Wprowadzeniedo góry strony

 

 

Oglądając reklamy, rozpoznajemy w nich naszą codzienność, zmieniające się mody, zachowania, styl życia. Rzeczywistość się zmienia i jednym ze świadectw tych zmian jest także reklama.

Rzadko pamiętamy jednak także o tym, że także reklama zwrotnie kształtuje nasze preferencje konsumenckie, poczucie smaku, sposób myślenia, postawy. Często są to oddziaływania niekorzystne. I nie chodzi tutaj o przekonanie nas do kupna “bubla”, narażenie na straty finansowe i poczucie bycia oszukanym. Reklama może mieć ukryty i bardziej długotrwały wpływ.

Praca osób z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych we Wrocławiu

Reklama toksyczna

Na użytek kampanii stworzyliśmy pojęcie “toksycznej reklamy” obejmujące takie reklamy, które mają szczególnie negatywny wpływ na sposób myślenia, wyznawane wartości, postawy i zachowania, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Pojęcie to nazywa więc toksycznymi:

*reklamy mające negatywny wpływ na poczucie własnej wartości, godności (np. używanie stereotypowego obrazu osoby noszącej okulary jako “okularnika”- zagubionego, mniej atrakcyjnego społecznie, niegodnego miłości i troski, w opozycji do osoby noszącej szkła kontaktowe i odnoszącej sukces),

*reklamy wykorzystujące poczucie winy, lęk (np. jesteś złą matką, jeżeli nie kupiłaś swojemu dziecku tego produktu; nie troszczysz się o rodziców skoro nie kupiłaś dla nich tej substancji na wzmocnienie),

*reklamy posługujące się szczególnie ważnymi wartościami, takimi jak miłość, przyjaźń, patriotyzm itd. w sposób instrumentalny i tym samym utrwalanie przekonania, że można je osiągnąć poprzez nabycie danego produktu lub usługi (np. połączenie hymnu narodowego z usługami telefonicznymi, osiągnięcie sukcesu życiowego poprzez zażywanie tabletek z witaminami),

*reklamy utrwalające szkodliwe społecznie stereotypy (np. ukazywanie kobiety lub mężczyzny zredukowanego do swoich walorów fizycznych, nie zauważając np. innych aspektów osoby),

*reklamy promujące zachowania, sposób myślenia szkodzący zdrowiu psychicznemu i fizycznemu (np. ukazywanie młodym ludziom jako wzoru dobrej sylwetki i zdrowia, kobiet o nieproporcjonalnie niskiej wadze ciała, przyczyniając się do takich chorób jak anoreksja i bulimia),

*reklamy promujące zachowania niemoralne, obraźliwe (np. brak szacunku młodych do osób starszych).

-Ukształtowanie krytycznego stosunku do reklam i uodpornienie na ich wpływ,

-Zdystansowanie się do reklam poprzez ekspresje plastyczne, literackie, happeningowe,

-Zaktywizowanie młodzieży do realizacji na rzecz zbiorowości miasta działań społecznie pożytecznych.

Projekt ucznia Gimnazjum nr 8

Kampania REKLAMAcje polemizuje z rozpowszechnionymi przekonaniami:

“siła kampanii marketingowych jest tak wielka, że z góry skazani jesteśmy na porażkę”,

“wyobrażenie, że można ograniczyć wpływ reklam na nas jest utopią”,

“reklama przede wszystkim informuje mnie o nowościach, cechach produktu i dzięki temu mogę lepiej wybrać”,

“negatywny wpływ reklam ogranicza się jedynie do przekonania nas do kupna niepotrzebnego produktu”,

uleganie złudzeniu, że “nie ulegam wpływom reklamy- decyzję o kupnie podejmuję samodzielnie”.

Jeżeli nie do końca zgadzasz się z tymi stwierdzeniami, zapraszamy do włączenia się do kampanii.

Opis Kampaniido góry strony

Działania w ramach kampanii:

*WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI wprowadzające do zagadnienia

*samodzielne działania edukacyjne młodzieży w szkołach, adresowane do rówieśników

*warsztaty międzyszkolne, mające na celu przygotowanie działań edukacyjnych adresowanych do mieszkańców- praca w grupach tematycznych

CYKL WYDARZEŃ ADRESOWANYCH DO MIESZKAŃCÓW :

* happening,

2005/06

HAPPENING 2006/07

WIĘCEJ --> KALENDARZE--> 19 CZERWIEC 2007

*wystawa

dyskusje panelowe

Przebieg Kampaniido góry strony

Kampania jest finansowana przez Gminę Wrocław.

HAPPENINGI

REKLAMAcje - Happening 2005/06

 

Cel:

Celem happeningu było zastanowienie się nad wpływem zabiegów marketingowych, do których należy reklama, na postrzeganie nas samych i samookreślenie. Było to także zaproszenie do polemiki ze stwierdzeniem, że stałe uleganie wpływom świata reklamy i wartościom, które ona proponuje, czyni z nas samych produkty. Poprzez utożsamianie się z przedmiotami, które kupujemy, możemy stracić naszą niezależność.

Przygotowania do happeningu trwały kilka miesięcy i brali w nich udział zarówno uczniowie jak i wolontariusze w systemie spotkań konsultacyjnych oraz ciągłej korespondencji mailowej.

Przebieg:

W trakcie happeningu uczestnicy mieli możliwość zrobienia sobie zdjęcia w jednej z 4 przygotowanych specjalnie na tę okazję makiet z otworem na głowę, ukazujących produkty komercyjne. Następnie zdjęcia zostały uczestnikom przesłane drogą e- mailową. Uczestnikom była także przybijana na czole lub ręce pieczątka z kodem kreskowym będąca symbolem zdystansowania się do „bycia produktem”. Wreszcie trzecim elementem była akcja „Najdłuższy wąż z ulotek”, które były zszywane na ręcznej maszynie Singer, tworząc „węża konsumpcji”.

W trakcie imprezy wywiadu udzieliła Karolina Szpyrko, która była młodzieżową liderką happeningu. Został on wyemitowany w Radiu Wrocław.

W przygotowaniu oraz realizacji happeningu brało udział: Gimnazjum nr 14, Liceum Ogólnokształcące nr 2, Liceum Ogólnokształcące nr 15.

Rysunek Tomka z SP 15- znak kampanii 2005/06

CZYTAJ -> O nazwie happeningu

CZYTAJ -> Manifest happeningu Reklamacje

-----------------------------------------------------------------------------------

Marzenia są we mnie- a nie w torbie - Happening 2006/07

Projekt nadruku na koszulkę Karoliny Szpyrko

Organizatorzy:

Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 14, Gimnazjum nr 21, Gimnazjum nr 27 oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomicznych

WIĘCEJ CZYTAJ NA -> www.aktywnemiasta.pl -> KALENDARZE -> WROCŁAW -> CZERWIEC

Działaniado góry strony

Reklama przyjazna:

Kampania nie skupia się jedynie na negatywnym przekazie, ale także wskazuje i promuje pozytywne zastosowanie technik reklamowych do promowania zmian społecznych.

Pod pojęciem “przyjaznej reklamy” rozumiemy reklamę społeczną.

Kampania jest finansowana przez Gminę Wrocław.

HAPPENINGI

REKLAMAcje - Happening 2005/06

 

Cel:

Celem happeningu było zastanowienie się nad wpływem zabiegów marketingowych, do których należy reklama, na postrzeganie nas samych i samookreślenie. Było to także zaproszenie do polemiki ze stwierdzeniem, że stałe uleganie wpływom świata reklamy i wartościom, które ona proponuje, czyni z nas samych produkty. Poprzez utożsamianie się z przedmiotami, które kupujemy, możemy stracić naszą niezależność.

Przygotowania do happeningu trwały kilka miesięcy i brali w nich udział zarówno uczniowie jak i wolontariusze w systemie spotkań konsultacyjnych oraz ciągłej korespondencji mailowej.

Przebieg:

W trakcie happeningu uczestnicy mieli możliwość zrobienia sobie zdjęcia w jednej z 4 przygotowanych specjalnie na tę okazję makiet z otworem na głowę, ukazujących produkty komercyjne. Następnie zdjęcia zostały uczestnikom przesłane drogą e- mailową. Uczestnikom była także przybijana na czole lub ręce pieczątka z kodem kreskowym będąca symbolem zdystansowania się do „bycia produktem”. Wreszcie trzecim elementem była akcja „Najdłuższy wąż z ulotek”, które były zszywane na ręcznej maszynie Singer, tworząc „węża konsumpcji”.

W trakcie imprezy wywiadu udzieliła Karolina Szpyrko, która była młodzieżową liderką happeningu. Został on wyemitowany w Radiu Wrocław.

W przygotowaniu oraz realizacji happeningu brało udział: Gimnazjum nr 14, Liceum Ogólnokształcące nr 2, Liceum Ogólnokształcące nr 15.

Rysunek Tomka z SP 15- znak kampanii 2005/06

CZYTAJ -> O nazwie happeningu

CZYTAJ -> Manifest happeningu Reklamacje

-----------------------------------------------------------------------------------

Marzenia są we mnie- a nie w torbie - Happening 2006/07

Projekt nadruku na koszulkę Karoliny Szpyrko

Organizatorzy:

Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 14, Gimnazjum nr 21, Gimnazjum nr 27 oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomicznych

WIĘCEJ CZYTAJ NA -> www.aktywnemiasta.pl -> KALENDARZE -> WROCŁAW -> CZERWIEC

Dobre Praktykido góry strony

Reklama przyjazna:

Kampania nie skupia się jedynie na negatywnym przekazie, ale także wskazuje i promuje pozytywne zastosowanie technik reklamowych do promowania zmian społecznych.

Pod pojęciem “przyjaznej reklamy” rozumiemy reklamę społeczną.

Punktem wyjścia dla przyjętego na potrzeby kampanii pojęcia toksycznej reklamy jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa- prawo farmaceutyczne, ustawa o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawa o radiofonii i telewizji.

Z tych ustaw są wykorzystywane na potrzeby kampanii “Reklama i wyobraźnia” zapisy mówiące o zakazie:

-reklam sprzecznych z przepisami prawa (zakazanych przez prawo np. w pewnych przypadkach alkoholu),

-reklam sprzecznych z dobrymi obyczajami- przekraczających powszechnie uznawane granice moralności panujące w Polsce, nieetyczne,

-reklam uchybiających godności człowieka- obraźliwych, poniżających,

-reklam wprowadzających w błąd np. chwalą zalety produktu, które są naturalną własnością wszystkich produktów tego typu np. gdyby czekolada danej firmy była reklamowana jako ta, która “zawiera tłuszcz kakaowy”, podczas gdy jest to powszechna cecha wielu czekolad,

-reklama w niedozwolony sposób odwołująca się do uczuć klienta- wykorzystująca lęk, przesądy lub łatwowierność dzieci,

-reklama ukryta- wywołuje wrażenie, że jest obiektywna, naukowa, neutralna poprzez: wplecenie jej w treść artykułu czy audycji tak, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać co jest reklamą, a co obiektywnym stwierdzeniem lub podszywanie się publikacji reklamowej pod informację naukową; product placement- pokazywanie rozpoznawalnego produktu w filmach, w serialach, na zdjęciach w gazetach; reklamy alkoholu, papierosów- w pewnych przypadkach

-reklama leków- w pewnych przypadkach

-reklama naruszająca prywatność nagabująca natrętnie w miejscach publicznych lub poprzez pocztę elektroniczną, przesyłanie klientom niezamówionych towarów na ich koszt.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Miejski Rzecznik Praw Konsumenta:

UOKiK jest rządową instytucją powołaną m.in. w celu chronienia zbiorowych interesów konsumentów przed nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Narzędziami wpływania na przedsiębiorców są:

-wydanie zakazu na dane praktyki,

-kary pieniężne,

-możliwość kontrolowania wzorców umów z konsumentami w celu zapobieżenia wpisywaniu niedozwolonych postanowień (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów),

-opiniowanie ustaw i aktów prawnych,

-inicjowanie zmian legislacyjnych.

Jeżeli uznamy, że dana reklama narusza zbiorowe interesy konsumentów można złożyć na adres UOKiKU pisemną skargę, zawierającą nasze dokładne dane teleadresowe(anonimy nie są rozpatrywane). W uzasadnionych przypadkach stanie się ona podstawą do wszczęcia podstępowania administracyjnego o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Aby trzymać indywidualną, bezpłatną poradę należy udać się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub konsumenckiej organizacji pozarządowej (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Publikacjedo góry strony

Trutka REKLAMAcje

Osoby zainteresowane Trutką poświęconą w całości reklamie, zapraszamy do naszego biura lub prosimy o telefon lub mail z informacją o zapotrzebowaniu.

Stowarzyszenie Eko Idea

ul. Kuźnicza 49-55

50-137 Wrocław

tel. 71 375 28 26

idea@idea.eco.pl

Instynktowny wybór zwykłego mydełka