Powrót do działań Zaznacz interesujące Cię działania
Przyjazne zakupy
Działaniado góry strony

W szkołach wszystkich poziomów nauczania został ogłoszony konkurs na temat: CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI?

Celem konkursu jest uruchomienie procesu poszukiwania, zgłębiania i pracy nad odpowiedzią dotyczącą skutków nieracjonalnego gospodarowania odpadami.

REGULAMIN KONKURSU na temat: CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI?

*Adresat: dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Konkurs dotyczy również nauczycieli i opiekunów, którzy wcześniej przepracowują z uczniami temat.

Eko Idea, Urząd Miejski w Świdnicy.

*Termin oddania prac: 22 maja 2007 r..

*Zasady konkursu:

1.Uczestnik, bądź grupa uczestników, opracowuje wypowiedź w formie:

krótkiego filmu (można wykorzystać komórkę!),

racy fotograficznej,

pracy plastycznej bądź scenki teatralnej.

2.Uczeń nadaje pracy tytuł. Można też opatrzeć pracę własnym komentarzem.

3.Pracę należy przesłać, dostarczyć (w wypadku scenki teatralnej, zgłosić) do dnia 22 maja 2007 r., do Gimnazjum nr 2 w Świdnicy, pani Katarzynie Matrybie. Adres mailowy: ekoidea.swidnica@op.pl

4.Pracę należy opisać: imię i nazwisko, wiek, szkoła lub inna placówka oświatowa lub kulturalna.

5.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

6.Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych (dzieci najmłodsze, uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych).

7.W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

8.Prace będą umieszczone na stronie internetowej www.aktywnemiasta.pl oraz na wystawie pokonkursowej.

9.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca 2007 r., podczas finału kampanii „Przyjazne zakupy” i „Szalone kubełki”.

Kampania jest częścią projektu „Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej dla zrównoważonego rozwoju” realizowanego przez Eko Ideę we współpracy z Urzędem Miejskim w Świdnicy.

Projekt współfinansują: Urząd Miejski w Świdnicy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

O skuteczności działań ukierunkowanych na przeprowadzenie zmiany decydują wspólne działania osób, instytucji i organizacji sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, z którymi wiążą się problemy wynikające z nadmiernej konsumpcji. Podmioty te różnią się między sobą celami i sposobami działania, statusami prawnymi, strukturami organizacyjnymi, ale łączą je te same problemy wynikające z nadmiernej konsumpcji oraz działanie dla tej samej świdnickiej społeczności.

Partnerzy kampanii

W wyniku dokonanej analizy struktury podmiotu problemu (kto? i co?, a więc, jakie instytucje i jakie zjawiska są związane z problemem) oraz analizy potencjalnych partnerów działań ( podmioty, które mogłyby podjąć określone zadania, aby przyczynić się do rozwiązania problemu i które miałyby ze współpracy w jego rozwiązywaniu korzyści), w kręgu współdziałających w Świdnicy podmiotów znalazły się: lokalny samorząd, świdnickie placówki handlaowe,świdnickie placówki oświatowe, Stowarzyszenie Eko Idea.

PARTNERZY KAMPANII, ICH ZADANIA I KORZYŚCI

EKO IDEA

Zadania:

- Przygotowuje i publikuje materiały potrzebne do realizacji kampanii oraz materiały szkoleniowe dla nauczycieli i młodzieży

- Przeprowadza spotkania warsztatowe dla nauczycieli i młodzieży

- Tworzy mapę internetową Aktywne Miasto

- Koordynuje realizację kampanii

- Przeprowadza ewaluację kampanii

- Współpracuje z mediami lokalnymi

Korzyści

- Rozpowszechnienie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

- Wypełnienie misji edukacyjnej i animacyjnej

- Promowanie odpowiedzialnej postawy i zachowań konsumenckich

SAMORZĄD LOKALNY

Zadania

- Zatwierdza zgodność założeń kampanii z polityką społeczną gminy

- Zachęca grupy społeczne do udziału w projekcie

- Udostępnia sale, w których będą odbywały się szkolenia i spotkania zespołów tematycznych,nauczycieli i młodzieży

- Przedstawiciele lokalnych władz uczestniczą w spotkaniach zespołów tematycznych

Korzyści

- Wsparcie polityki społecznej Miasta

- Budowanie korzystnego wizerunku Miasta dbającego o standardy ochrony środowiska zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego

- Wspieranie lokalnego rozwoju

Otwarcie na aktywność społeczną mieszkańców

- Realizowanie zasady subsydiarności i partnerstwa

SZKOŁY

Zadania

- Zapewniają udział grup nauczycieli w spotkaniach warsztatowych

- Zapewniają zorganizowanie zajęć w szkole dla dzieci i młodzieży w oparciu o otrzymane scenariusze zajęć

- Zapewniają udział uczestników kampanii w wydarzeniach miejskich

Korzyści

- Podniesienie rangi szkoły jako ośrodka edukacji środowiskowej

- Otwarcie szkoły na kontakt z innymi podmiotami społeczności lokalnej

NAUCZYCIELE

Zadania

- Przeprowadzają zajęcia dla dzieci i młodzieży zorientowane na wykształcenie postawy aktywnego konsumenta

- Motywują młodzież do udziału w kampanii środowiskowej

- Inicjują i realizują z uczniami wystawy opakowaniowe uwrażliwiające na problem produkcji” śmieci”

- Informują koordynatora “mapowania” o przebiegu działań kampanii

Korzyści

- Wzbogacenie i uatrakcyjnienie zajęć

- Zwiększenie skuteczności kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich uczniów

- Podwyższanie swoich kwalifikacji w roli animatora

MŁODZIEŻ

Zadania

- Wprowadza informację pozakomercyjną do sklepów

- Wprowadza trwałe torby na zakupy do sklepów

- Realizuje wystawy opakowaniowe

Korzyści

- Zwiększenie świadomości konsumenckiej sprzyjającej zdrowiu i polepszeniu jakości życia

- Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycznych doświadczeniach

- Zdobycie nowego doświadczenia wynikającego z odwrócenia ról – uczeń staje się ekspertem

SKLEPY

Zadania

- Są otwarte na działania edukacyjno - promocyjne na terenie swojej placówki

- Umożliwiają i wspierają przeprowadzenie wystawy opakowaniowej na terenie swojej placówki

Korzyści

- Zapewnienie dodatkowej, atrakcyjnej oferty dla konsumentów

- Wzmocnienie pozytywnego wizerunku placówki handlowej jako tej dbającej o potrzeby konsumentów

WOLONTARIUSZE

- Pomagają w zorganizowaniu działań

Korzyści

- Zdobywają doświadczenia w działaniach dla innych

- Możliwość samorozwoju

- Satysfakcja z udziału w akcji dla dobra społecznego

MIESZKAŃCY

- Zwiększenie świadomości konsumenckiej

- Podwyższenie jakości zdrowia i jakości życia